Screen Shot 2017 11 09 At 172617 Screen Shot 2017 11 09 At 172626 Screen Shot 2017 11 09 At 172635

Cymru

Croeso i dudalen dosbarth Mrs John Meithrin Cymru!

Welcome to Meithrin Cymru's page!

 

Ein thema yr hanner tymor yma yw Archarwyr.  Bydd y disgyblion yn mwynhau llawer o weithgareddau gwahanol. Bydd y plant yn gweithio ar....

Rhifedd - adrodd rhifau o 0 i 5 gan ddefnyddio caneuon a rhigymau, cyfrif hyd at 3 o wrthrychau, deall a defnyddio'r cysyniad o un yn fwy ac un yn llai wrth chwarae a didoli a chyfateb gwrthrychau drwy adnabod elfennau tebyg

Llythrennedd - Byddwn yn canolbwyntio ar stori Y Bachgen Bach Toes yr hanner tymor yma.  Byddwn yn ailadrodd y stori mewn termau syml gan ddefnyddio symudiadau a map stori i'n helpu, dysgu a defnyddio geirfa newydd, gwrando ac ymuno â chaneuon a rhigymau ac ateb cwestiynau syml.  Byddwn hefyd yn defnyddio cynllun Tric a Chlic i adnabod ein llythrennau ac i ddatblygu ein sgiliau darllen a sillafu.  Pob wythnos rydym yn cyflwyno 'Llythyren yr Wythnos' ac felly'n canolbwyntio ar eirfa sy'n dechrau gyda'r lythyren honno ac yn ymarfer ffurfio'r lythyren.

 

 

Our theme this half term is Superheroes.  The pupils will be enjoying various activities.  The children will be working on... 

Numeracy - recite numbers from 0 to 5 using songs and rhymes, count up to 3 objects, sort objects into different groups and show and use the concept of one more and one less in their play

 Literacy - We will be focusing on the story The Gingerbread Man this half term.  We will be retelling the story in simple terms using actions and a story map to help us, learning and using new vocabulary, listening to and joining in with new songs and rhymes and answering simple questions.  We will also be using Tric a Chlic to help us recognise our letters and develop out reading and spelling skills.  Every we week we introduce 'Letter of the Week' and concentrate on the vocabulary that begins with that letter aswell as practicing writing the letter. 

 

Here are some links to help your child at home:

 

Cliciwch yma i gwrdd â Cyw a'i ffrindiau

Cliciwch yma i gwrdd â ffrindiau'r wyddor

Cliciwch yma i gyfri gyda ni