Digwyddiadau'r Dosbarth

Croeso i dudalen dosbarth Miss Barnett

Dosbarth Derbyn Yr Eidal 

Welcome to Reception Yr Eidal's page.

Fairytales (1)

Ein thema yr hanner tymor yma yw Un tro.  Bydd y disgyblion yn mwynhau llawer o weithgareddau gwahanol. Bydd y plant yn gweithio ar...

Our theme this half term is Once upon a time. The pupils will be enjoying various activities.  The children will be working on... 

 

Rhifedd

  • Adrodd rhifau i 20, ymlaen ac yn ôl ac o fannau cychwyn gwahanol
  • Cymharu a rhoi rhifau yn eu trefn hyd at 10 o leiaf
  • Siarad am gyfarwyddiadau adio a thynnu wrth chwarae
  • Adnabod, didoli a defnyddio darnau arian 1c, 2c a 5c i dalu am eitemau

 

 Numeracy

  • Recite numbers from 0 to 20, forwards and backwards and from different starting points
  • Compare and order numbers up to 10 at least
  • Talk about addition and subtraction in our activities
  • Recognise, sort and use 1p, 2p and 5p coins to pay for items

 

Llythrennedd

Byddwn yn canolbwyntio ar straeon tylwyth teg megis Elen Benfelen a'r Tair Arth, Jac a'r Goeden Ffa a'r Tri Mochyn Bach yr hanner tymor yma.  Byddwn yn ailadrodd y straeon mewn termau syml gan ddefnyddio symudiadau a map stori i'n helpu, dysgu a defnyddio geirfa newydd, dysgu caneuon a rhigymau newydd.  Byddwn yn defnyddio cynllun Tric a Chlic yn ddydiol i adnabod ein llythrennau ac i ddatblygu ein sgiliau darllen a sillafu. Byddwn yn ysgrifennu am ein hoff gymeriadau stori.

  

Literacy 

We will be focusing on the various fairytales such as Goldilocks and The Three Bears, Jack and the Beanstalk and the Three Little Pigs this half term.  We will be retelling the stories in simple terms using actions and a story map to help us, learning and using new vocabulary, learning new songs and rhymes. We will be using Tric a Chlic daily to help us recognise our letters and develop out reading and spelling skills. We will be writing about our favourite story characters.

 

 

 

 

Cliciwch yma am wefan Aled Afal. 

Click here for the Aled Afal website