Croeso i dudalen dosbarth Mrs Owen Blwyddyn 1 Ffrainc.

Welcome to Year 1 France's page

 

Ein thema ni'r hanner tymor yma yw Ar y Plât. Yn ystod y thema yma byddwn yn ymchwilio a thrafod ba fwydydd sy'n iach ac afiach a chyflwyno gwybodaeth am sut mae bwyd yn helpu'r corff i fod yn iachus. Bydd y disgyblion yn cael cyfle i flasu llysiau gwahanol a chreu pitsa iachus. Hefyd byddwn yn dechrau darllen y stori 'Jac a'r Goeden Ffa' ac yn plannu hadau ffa ein hyn.

 

Mi fydd y disgyblion yn gweithio ar .....

Rhifedd:- 

Defnyddio iaith bod dydd i ddisgrifio safle, cyfeiriad a symudiad. Gwneud troeon cyflawn a hanner tro. Dangos dealltwriaeth o batrymau ailadroddus gan gynnwys siâp a rhif drwy ddisgrifio, atgynhyrchu ac ymestyn. Canfod haneri a chwarteri mewn sefyllfaoedd ymrferol. Defnyddio unedau amser safonol i ddarllen faint o’r gloch yw hi ar glociau analog a chlociau digidol 12 awr. 

Llythrennedd:- 

Dysgu ac adrodd stori Medru Dweud, Medru Gwneud ‘Jac a’r goeden ffa’, creu map stori fel dosbarth, trefnu brawddegau o’r stori. Cyflwyno gwybodaeth am sut mae bwyd yn helpu’r corff i fod yn iachus. Trafod un o beintiadau yr alunydd Giueseppe Acrimboldo. Ysgrifennu stori am y cymeriad Nionyn (Cyfres Aled Afal). Darllen a thrafod cerdd yr wythnos. Ymarfer cysylltu llythrennau i greu llawysgrifen raenus.  Sesiynau Llythrennau a Synau. 

 

 

Our theme this half term is ' On the plate'. During this theme we will investigate what foods are healthy and unhealthy and present information on how eating the correct foods helps the body. Pupils will have the opportunity to taste different vegetables and create a healthy pizza. We will also be reading and learning the story 'Jack and the beanstalk' and we will be planting and growing our own bean plants. 

 

The children will be working on........

 

Numeracy: 

Describing positions, directions and movements. Making whole turns and half turns. Demonstrating an understanding of repeating patterns, including shape and number, by describing, reproducing and extending. Using standard units of time to read ‘o’clock’ and 'half-past' using both analogue and 12-hour digital clocks 

 

Literacy: 

Learning and reciting the story Jack and the Beanstalk, creating a story map and sequencing sentences from the story. Presenting information on how eating healthy foods helps the body. Describing a piece of art work by the artist Guiseppe Arcimboldo. Writing a story about Nionyn from the series Aled Afal. Reading and discussing poem of the week. Letters and sounds sessions. 

  

 

Cliciwch yma am wefan Aled Afal.

Click here for the Aled Afal website.

Cliciwch ym i ymarfer trefnu rhifau.

Click here to practise ordering numbers.