Iwerddon

Croeso i dudalen dosbarth Miss Clarke Meithrin Iwerddon!

Welcome to Meithrin Iwerddon's page!

 

Screen Shot 2018 03 04 At 214713

 

 Ein thema yr hanner tymor yma yw Ar y plât.  Bydd y disgyblion yn mwynhau llawer o weithgareddau gwahanol. Bydd y plant yn gweithio ar....

Rhifedd - adrodd rhifau o 0 i 10 gan ddefnyddio caneuon a rhigymau, cymharu a rhoi rhifau yn eu trefn hyd at 5 o leiaf, adnabod y rhifau 0 i 5 a chyslltu'r rhif â'r nifer perthnasol a dangos ymwybyddiaeth o bwrpas arian drwy chwarae rôl.  Byddwn yn defnyddio Numicon i'n helpu datblygu'r sgiliau yma.  Byddwn yn deall pwrpas arian trwy chwarae yn ein siop ffrwythau.

Llythrennedd - Byddwn yn canolbwyntio ar stori Syrpreis Handa yr hanner tymor yma.  Byddwn yn ailadrodd y stori mewn termau syml gan ddefnyddio symudiadau a map stori i'n helpu, dysgu a defnyddio geirfa newydd, gwrando ac ymuno â chaneuon a rhigymau ac ateb cwestiynau syml.  Byddwn hefyd yn defnyddio cynllun Tric a Chlic i adnabod ein llythrennau ac i ddatblygu ein sgiliau darllen a sillafu.  Pob wythnos rydym yn cyflwyno 'Llythyren yr Wythnos' ac felly'n canolbwyntio ar eirfa sy'n dechrau gyda'r lythyren honno ac yn ymarfer ffurfio'r lythyren.

 

 Screen Shot 2018-04-30 At 12.12.28

 

Our theme this half term is On the plate.  The pupils will be enjoying various activities.  The children will be working on... 

Numeracy - recite numbers from 0 to 10 using songs and rhymes, comparong and ordering numbers up to at least 5, recognise numbers 0 to 5 and matching them to the correct amount of objects and show awareness of the purpose of money.  We will be using Numicon to help us develop these skills.  We will be developing an understanding of money whilst playing in our fruit shop.

 Literacy - We will be focusing on the story Handa's Surprise this half term.  We will be retelling the story in simple terms using actions and a story map to help us, learning and using new vocabulary, listening to and joining in with new songs and rhymes and answering simple questions.  We will also be using Tric a Chlic to help us recognise our letters and develop out reading and spelling skills.  Every week we introduce 'Letter of the Week' and concentrate on the vocabulary that begins with that letter aswell as practicing writing the letter. 

 

Here are some links to help your child at home:

 

Cliciwch yma i gwrdd â Cyw a'i ffrindiau

Cliciwch yma i gwrdd â ffrindiau'r wyddor

Cliciwch yma i gyfri gyda ni