Portiwgal

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2 Portiwgal 

Ein thema ni'r hanner tymor yma yw Ar y Plât. Yn ystod y thema yma byddwn yn ymchwilio i ba fwydydd sy'n iach i fwyta ac yn edrych ar pam maen nhw'n dda i'r corff e.e. carbau/protein. Bydd y disgyblion yn creu holiadur ar gyfer dylunio picnic iach, byddwn yn mynd i'r co-op i brynu'r bwydydd er mwyn paratoi'r picnic iach, gan gyfrifo faint o arian bydd angen a faint o newid byddwn yn cael. Hefyd byddwn yn ymchwilio i ffrwythau a llysiau ar draws y Byd ac yn edrych ar beth sydd angen arnynt i dyfu e.e. cymharu tywydd yng Nghymru a gwlad tramor.

 
                                  Hefyd bydd y disgyblion yn dysgu am...

Rhifedd: Cysylltu clociau analog a digidol. Cyfrifo cyfansymiau arian a rhoi newid o £1 a £2. Adio a thynnu mewn strwythur colofnau. Dilyn a darganfod patrymau rhif am rifau hyd at 1000. Adnabod ac enwi siapiau 2D afreolaidd. Datrys problemau rhesymu. Adnabod llinell gymesuredd siapiau 2D a chwblhau lluniau cymesur.

 Llythrennedd:Creu tudalen thema ar gyfer y thema newydd ‘Ar y plât’. Dysgu’r stori Medru Dweud, Medru Gwneud ‘Y papaya siaradus’, creu map stori fel dosbarth, trefnu brawddegau o’r stori. Creu holiadur er mwyn dylunio brechdan newydd, paratoi cwestiynau addas i greu holiadur gan ddefnyddio J25. Darllen a thrafod cerdd yr wythnos. Ymarfer cysylltu llythrennau i greu llawysgrifen raenus. Llythrennau a Synau. Aled Afal. Ymarfer darllen a deall.

 

Welcome to Year 2 Portugal class!

Our theme this half term is On The Plate. During this theme we will investigate what foods are healthy to eat and look at why they are good for the body e.g. carbohydrates / protein. Pupils will create a questionnaire to design a healthy picnic , we will then go to the co-op to buy the foods to prepare the healthy picnic, calculating how much money will be needed and how much change we will get.  We will also research fruit and vegetables across the World and look at what they need to grow e.g. Comparing the weather in Wales and abroad.


Pupils will also learn about ...

Numeracy: Connecting analog and digital clocks, looking at on the hour, quarter past, half past and quarter to. Calculate totals of money and give a change of £ 1 and £ 2. Addition and subtraction in column structure. Follow and find number patterns for numbers up to 1000. Identify and name irregular 2D shapes. Solve reasoning problems. 

 

Literacy: Create a theme page for the new theme 'On the plate'. Learn the story C'The Papaya that Talked', create a story map as a class, organize sentences from the story. Create a questionnaire to design a sandwich, prepare suitable questions and then create a questionnaire using J25. Read and discuss the poem of the week. Exercise the linking of letters to create neat handwriting. Letters and Sounds. Aled Apple. Exercise reading and understanding.

 

Defnyddiwch y llyfrau yma i ymarfer sgiliau darllen a deall/ Use these books to practise reading and understanding. Cliciwch yma i fynd i wefan Canolfan Peniarth.

 Cliciwch yma i fynd i wefan Hwb

Cliciwch yma i fynd i adnodd Aled Afal. 

Cliciwch yma i fynd i adnodd Ffrindiau'r Wyddor.