Sweden

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2 Sweden! 

Ein thema ni'r hanner tymor yma yw Archarwyr ac yn dilyn ein hymweliad i Sain Ffagan byddwn yn ffocysu ar arwyr Cymraeg ac yn benaf O M Edward ac ei ymrwymiad i'r iaith Gymraeg. Byddwn yn cael diwrnod o ysgol Oes Fictoria ar yr 20fed o Dachwedd lle bydd cyfle i'r disgyblion dod i'r ysgol mewn gwisgoedd Oes Fictoria.

 


Hefyd bydd y disgyblion yn dysgu am...

Rhifedd: Adnabod ac i ddeall gwerth pob darn arian a defnyddio gwahanol gyfuniadau o arian i dalu am eitemau. I adnabod 'o'r gloch', ‘hanner awr wedi’, ‘chwarter wedi’ a ‘chwarter i’ ar gloc analog. Adio a thynnu rhif dau ddigid i rhif dau ddigid arall. I gyfri ymlaen ac yn ôl mewn gwahannol camau o rhifau gwahannol e.e. ymlaen fesul 2 o 35.

 


Llythrennedd: Gwrando a thrafod storïau addas i’r thema. Darllen a thrafod cerdd yr wythnos. Creu posteri rheolau Noson Tân Gwyllt gan ddefnyddio berfau 'wch.' Ysgrifennu dyddiadur am ddiwrnod mewn ysgol Oes Fictoria. I ddysgu am hanes O M Edwards a'r Welsh Not. Ymarfer cysylltu llythrennau i greu llawysgrifen raenus. Llythrennau a Synau. Aled Afal.

 

 

Welcome to the Sweden Year 2 class!

Our theme of this half term is  Superheroes and following our visit to St Fagans we will focus on Welsh heroes such as O M Edward and his commitment to the Welsh language. We will have a Victorian school day on the 20th of November where pupils will be able to come to school in Victorian uniforms.

 


Pupils will also learn about ...

Numeracy: Identify and understand the value of each coin and use different combinations of money to pay for items. To know 'o'clock', 'half past', 'quarter past' and 'quarter'to'  on an analogue clock. Add and subtract two digit numbers to another two digit number. To count on and back from different numbers e.g. forward by 2 of 35.

 

Literacy: Listening and reading books connected to the theme. Read and discuss the poem of the week. Create a Fireworks Night safety poster using imperative verbs. We will be writiting a diary about our Victorian day. To learn about the history of O M Edwards and the Welsh Not. Exercise the linking of letters to create cursive handwriting. Letters and Sounds. Aled Afal.

 

Defnyddiwch y llyfrau yma i ymarfer sgiliau darllen a deall/ Use these books to practise reading and understanding. Cliciwch yma i fynd i wefan Canolfan Peniarth.

 Cliciwch yma i fynd i wefan Hwb

Cliciwch yma i fynd i adnodd Aled Afal. 

Cliciwch yma i fynd i adnodd Ffrindiau'r Wyddor.