Staff yr Ysgol / School Staff

 

Mrs Lloyd-Jenkins

Mrs Lloyd-Jenkins

Pennaeth

Rydw i wedi bod yn gweithio yn Ysgol Gymraeg Ffwrnes ers 1996 ac yn bennaeth ers troad y mileniwm. Ryw'n gyfrifol am safonau'r ysgol a lles yr holl rhanddeiliaid. Rwy'n berson brwdfrydig, egnïol gyda synnwyr digri (na ŵyr pawb amdano!) Rwy'n mwynhau cerddoriaeth, chwaraeon ac anturiaethau awyr agored. I've been working at Ysgol Gymraeg Ffwrnes since 1996 and Headteacher since the turn of the Millennium. I have overall resposibility for school standards and the well being of all stakeholders. I'm an enthusiastic, energetic person with a great sense of humour (but not everyone knows about it!) I enjoy music, sport and outdoor adventures.

Mrs Smith

Mrs Smith

Athrawes Gwlad Pwyl 6

Rwyf wedi bod yn dysgu yn yr ysgol ers 2008. Rwy'n gyfrifol am Fathemateg, Rhifedd, Hanes a chyfnod allweddol 2 uwch. Mae gen i ddiddordeb mewn chwaraeon a cherddoriaeth ac yr wyf yn cyfeilio i gor yr ysgol. I've been teaching in the school since 2008. I am responsible for Mathematics, Numeracy, History and upper key stage 2. I have an interest in sports and music and I accompany the school choir.

Mr. Rogers

Mr. Rogers

Athro Dosbarth Groeg Blwyddyn 6

Rwyf wedi bod yn dysgu yn yr ysgol ers 2006. Rwy'n gyfrifol am safonau TGCh drwy'r ysgol. Mae gen i ddiddordeb mewn chwaraeon yn enwedig rygbi. I've been teaching in the school since 2006. I am responsible for digital competency throughout the school. I have an interest in all sports especially rugby.

Mrs Walker

Mrs Walker

Athrawes Bl.3 Alban / Dirprwy Bennaeth

Rwyf wedi bod yn dysgu yn yr ysgol ers 1987. Rwyf yn ddirprwy bennaeth ac yn gyfrifol am y cwricwlwm a'r Cyngor Ysgol. Mae gen i ddiddordeb yn y cwricwlwm Cymreig. I've been teaching in the school since 1987. I am the deputy headteacher and responsible for the curriculum and the School Council. I have an interest in the Welsh curriculum.

Mrs Davies

Mrs Davies

Athrawes Bl.5 Belg

Rwyf wedi bod yn dysgu yn Ysgol Gymraeg Ffwrnes ers 2010. Rwy'n gyfrifol am safonau Gwyddoniaeth a Daearyddiaeth drwy'r ysgol ac yn arwain y grŵp Mentergarwch. Mae gen i ddiddordeb mewn gweithgareddau gwyddonol ac rwy'n cynnal 'Clwb Gwyddoniaeth' i ddisgyblion blwyddyn 3 hyd at flwyddyn 6 yn wythnosol. I have been teaching at Ysgol Gymraeg Ffwrnes since 2010. I am responsible for Science and Geography throughout the school as well as leading the entrepreneurship projects. I have an interest in scientific activities and run a 'Science Club' for pupils from Year 3 to Year 6 on a weekly basis.

Mrs Horan

Mrs Horan

Athrawes Bl.3 Hwngari

Rwyf wedi bod yn yr ysgol ers 2007. Rwy'n gyfrifol am Saesneg a Cherddoriaeth. Mae gen i ddidordeb mewn canu ac rwyf yn mwynhau arwain côr yr ysgol. I've been teaching in the school since 2007. I am responsible for English and Music. I have an interest in singing and I enjoy conducting the school choir.

Miss King

Miss King

Athrawes Bl.2 Sweden

Rwyf wedi bod yn dysgu yn yr ysgol ers mis Medi 2015. Mae gen i ddiddordeb mewn cerddoriaeth a dawns ac yn cynnal clwb dawns yn wythnosol. I've been teaching in the school since September 2015. I have an interest in music and dance and now run a dance class after school.

Mrs Lloyd

Mrs Lloyd

Athrawes Bl.1 Awstria

Rwyf wedi bod yn dysgu yn Ysgol Gymraeg Ffwrnes ers 2013. Rwy'n gyfrifol am Addysg Grefyddol trwy gydol yr ysgol. Mae gen i ddiddordeb mewn TGCh ac rwy'n cynnal 'Clwb Digidol' i ddisgyblion blwyddyn 3 hyd at flwyddyn 6 yn wythnosol. I have been teaching at Ysgol Gymraeg Ffwrnes since 2013. I am responsible for Religious Education throughout the school. I have an interest in ICT and run a 'Digital Club' for pupils from Year 3 to Year 6 on a weekly basis.

Mrs Owen

Mrs Owen

Athrawes Bl.1 Ffrainc

Miss Jones

Miss Jones

Athrawes Blwyddyn 2

Rwyf wedi bod yn dysgu yn Ysgol Gymraeg Ffwrnes ers Medi 2015. Rwy'n gyfrifol am y Cyngor ysgol, Cwricwlwm Cymreig a safonau Llythrennedd. Rwy'n cynnal 'Clwb Gwyddoniaeth' i ddisgyblion blwyddyn 3 hyd at flwyddyn 6 yn wythnosol. I have been teaching at Ysgol Gymraeg Ffwrnes since September 2015. I am responsible for the School council, Cwricwlwm Cymreig and literacy. I run a 'Science Club' for pupils from Year 3 to Year 6 on a weekly basis.

Miss Barnett

Miss Barnett

Athrawes Derbyn Eidal

Rwyf wedi bod yn dysgu yn Ysgol Gymraeg Ffwrnes ers 2007. Rwy'n gyfrifol am Daearyddiaeth, ESDGC a'r Cyngor Masnach Deg. Rwy'n cynnal clwb digidol i ddisgyblion blwyddyn 3 hyd at flwyddyn 6. I have been teaching at Ysgol Gymraeg Ffwrnes since 2007. I am responsible for the Fair Trade council, Geography and ESDGC throughout the school. I run a digital learning club for pupils from year 3 to year 6.

Miss Clarke

Miss Clarke

Athrawes Meithrin Iwerddon

Rwyf wedi bod yn dysgu yn Ysgol Gymraeg Ffwrnes ers mis Medi 2015. Mae gen i ddiddordeb mewn cerddoriaeth a dawns ac yn cynnal clwb dawns yn wythnosol. I've been teaching in Ysgol Gymraeg Ffwrnes since September 2015. I have an interest in music and dance and run dance club after school every week.

Miss John

Miss John

Athrawes Meithrin Cymru

Mrs Gough

Mrs Gough

CADY/ALENCO

Rwyf wedi bod yn Gady Ysgol Gymraeg Ffwrnes am bum mlynedd bellach. Mae gennyf gyfrifoldeb Diogelu Plant. Yn ddyddiol rwy'n craffu ar bresenoldebau plant ar draws yr ysgol. Byddaf yn gosod person dynodedig i weithio wrth yr amrywiol ymyrraeth sydd ar gael yma yn Ffwrnes e.e. Llefaru Iaith, Chwarae'n Bositif, Talkabout, Green for Go, Dyfal Donc, Detectifs Medwl a.y.y.b. I have been an ALENCO at Ysgol Gymraeg Ffwrnes for five years. I have responsibility for Child Protection. I monitor daily the attendance of pupils across the school. I match a designated person to provide the various interventions available at Ysgol Gymraeg Ffwrnes e.g. Speech and Language Programmes, Positive Play, Talkabout, Green for Go, Dyfal Donc, Thinking Detectives etc.

Mrs S Hopping

Mrs S Hopping

Athrawes CPA

Rwyf wedi bod yn dysgu yn yr ysgol ers 1999. Rwy'n gyfrifol am Gelf a Dylunio a Thechnoleg drwy'r ysgol. Mae gen i diddordeb mewn gweithgareddau celf yn enwedig ffotograffiaeth. I've been teaching in the school since 1999. I am responsible for Art and Design and Technology throughout the school. I have an interest in all aspects of art especially photography.

Miss Wood

Miss Wood

Athrawes Derbyn Sbaen

Rwyf wedi bod yn dysgu yn Ysgol Gymraeg Ffwrnes ers Medi 2017. Mae gen i ddiddordeb mewn celf a chrefft a gweithgareddau awyr agored. I have been teaching in Ysgol Gymraeg Ffwrnes since September 2017. My interests include arts and crafts and outdoor activities.